Logo Leśnickie Archwium Społeczne
A A A PLENDE

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Centrum Kultury Zamek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 31.07.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.12.2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona spełnia większość wymagań WCAG 2.0 na poziomie A.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu: Karolina Garbowska, adres e-mail: centrum@zamek.wroclaw.pl , numer telefonu: 71 349 32 81 wew. 27

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku Centrum Kultury Zamek przy Placu Świętojańskim 1 we Wrocławiu prowadzi ogólnodostępne wejście główne od strony Placu Świętojańskiego, do którego prowadzi brukowany podjazd. Drzwi są dwuskrzydłowe, o szerokości skrzydeł 90cm i 80 cm, otwierane na zewnątrz. Liczba stopni do pokonania przed wejściem głównym wynosi zero.  Liczba stopni po przejściu przez drzwi główne wynosi dwa. Po lewej stronie od wejścia dostępna rampa (rampa ma charakter mobilny, należy uprzedzić pracownika CK Zamek ).  Centrum Kultury Zamek posiada także kolejne wejście, znajdujące się od strony wschodniego skrzydła budynku, do którego prowadzą widoczne oznaczenia. Liczba stopni do pokonania przed wejściem do nich oraz po wejściu wynosi zero.  W budynku nie ma obszarów kontroli.

Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Na parterze znajduje się ogólnodostępny hol z przestrzenią wystawową. Można się z niego dostać do galerii, czytelni oraz Sali Zajęciowej nr 3. Toalety na parterze oraz toalety na innych kondygnacjach nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Do toalety na paterze prowadzą kilkustopniowe schody nieposiadające rampy. W przestrzeni recepcji/punktu informacyjnego, holu, galerii nie ma progów ani innych barier architektonicznych utrudniających poruszanie się.

Na wyższe kondygnacje prowadzą dwie klatki schodowe o konstrukcji żelbetowej. Dla zwiedzających nie jest dostępna winda ani inne rozwiązania mogące pomóc w pokonaniu schodów.

Miejsca parkingowe znajdują się przy Placu Świętojańskim 1, tuż przy bramie wjazdowej do Centrum Kultury Zamek.

Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.