BIP


Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

W związku z tym, chcemy poinformować Państwa o przyjętych przez Centrum Kultury ZAMEK  zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mięli Państwo kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Centrum Kultury ZAMEK. Dlatego zanim rozpoczniecie Państwo korzystanie z naszych stron i platform, prosimy o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej.

 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową zapisujemy między innymi informacje o stosowanej przez Państwa przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, adresie strony internetowej, z której do nas przychodzicie, adresie stron internetowych, które u nas odwiedzasz, datę wizyty na naszej witrynie, a także adres IP przydzielany przez Państwa dostawcę usług internetowych.

Centrum Kultury ZAMEK wykorzystuje tak zwane plug-ins portali społecznościowych, jak np. Facebook, LinkedIn. Na naszej witrynie internetowej takie przełączniki są standardowo wyłączone, tzn. bez Państwa udziału nie wysyłają jakichkolwiek danych do portali społecznościowych. Korzystanie z przełączników możliwe jest dopiero po ich uaktywnieniu kliknięciem myszką. Przełącznik pozostaje aktywny tak długo, aż nie zostanie wyłączony lub nie skasujesz swoich cookies. Wykorzystuje także rozwiązania takie jak Facebook Pixel, kod remarketingowy Google w celu dostarczania informacji marketingowych i ulepszania serwisu.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Centrum Kultury ZAMEK, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

 • imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
 • realizacji obowiązków Centrum Kultury ZAMEK przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
 • ochrony praw Centrum Kultury ZAMEK zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
 • uzasadnionego interesu Centrum Kultury ZAMEK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Centrum Kultury ZAMEK (marketing bezpośredni),
 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

Centrum Kultury ZAMEK może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi Centrum Kultury ZAMEK ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Centrum Kultury ZAMEK przewidzianych prawem, ochrony praw zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Centrum Kultury ZAMEK w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Centrum Kultury ZAMEK może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, firmy dostarczające oprogramowanie do obsługi klientów, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Centrum Kultury ZAMEK umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Centrum Kultury ZAMEK.
 • organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Centrum Kultury ZAMEK zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Centrum Kultury ZAMEK.

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych– w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym się Państwo nie zgadzacie. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
 • sprostowania (poprawienia) danych – w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym) – można żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
 • kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
 • kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • ograniczenia przetwarzania – można żądać, abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
 • dostępu do danych – prawo pozwala na uzyskanie informacji czy Centrum Kultury ZAMEK przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • przeniesienia danych – można wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w Centrum Kultury ZAMEK w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.
 • wniesienia skargi – wniesienie skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o informację na adres email: info@zamek.wroclaw.pl.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

 

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia
Przetargi
Statut
RIK

Dostęp do informacji

Dostęp do informacji publicznej

 

RODO

Komunikat dot. RODO