BIP: Statut


Załącznik
do uchwały Nr XX/647/00
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 14 kwietnia 2000 roku

STATUT
Centrum Kultury „ZAMEK” we Wrocławiu

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Instytucja kultury o nazwie Centrum Kultury „Zamek” , zwana dalej „Centrum”, działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 1997 roku Nr 110, poz. 721 ze zmianami),
2) aktu o utworzeniu (uchwała Nr XVI/85/90 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 grudnia 1990 roku),
3) postanowień niniejszego statutu.

§ 2.
Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy posiadającą osobowość prawną zgodnie z wpisem do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 2/92, prowadzonym przez Prezydenta Wrocławia i prowadzącą samodzielną gospodarkę finansową.

§ 3.
Siedziba Centrum Kultury mieści się we Wrocławiu przy pl. Świętojańskim 1, a terenem stałej działalności jest miasto Wrocław.

§ 4.
Rada Miejska Wrocławia zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Centrum.

II. Cele i zadania Centrum

§ 5.
Podstawowym celem działalności jest pozyskiwanie, przygotowanie i inspirowanie społeczeństwa do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości, głównie poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz działalność edukacyjna.

§ 6.
Przedmiotem działania Centrum jest w szczególności :
1) upowszechnianie dorobku artystycznego, osiągnięć kulturalnych rodzimych i zagranicznych,
2) realizowanie zadań w zakresie edukacji społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska,
3) promowanie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego, będącego siedzibą Centrum,
4) podejmowanie działań służących tworzeniu warunków oraz rozwoju kultury i amatorskiej twórczości artystycznej oraz zainteresowań wiedzą i sztuką,
5) wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
6) współpraca i wymiana kulturalna z instytucjami kultury i szkolnictwa artystycznego, organizacjami pozarządowymi, środowiskami twórczymi Wrocławia i kraju,
7) współpraca z zagranicą, a w szczególności z miastami partnerskimi Wrocławia,
8) prowadzenie działalności wystawienniczej, wydawniczej i impresaryjnej,
9) organizowanie i prowadzenie działalności usługowej i rozrywkowej.

§ 7.
Centrum może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować inne działania wynikające z potrzeby środowisk lokalnych, o ile nie są sprzeczne z jego działalnością statutową.

III. Organy zarządzające Centrum

§ 8.

Centrum zarządzane jest przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 9.
Dyrektor kieruje całokształtem działalności Centrum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 10.
Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności :
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
3) zarządzanie jego majątkiem,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
6) decydowanie o polityce kadrowej – zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
7) udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Centrum pracownikom i osobom trzecim.

§ 11.
Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

IV. Mienie i finanse Centrum

§ 12.
Majątek Centrum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu jego działalności .

§ 13.
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14.
Centrum jest finansowane z budżetu Gminy w formie dotacji, z dochodów własnych, ze środków uzyskanych w formie spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 15.
Środki uzyskane z prowadzonej przez Centrum działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na jego cele statutowe.

§ 16.
Do składania oświadczeń w imieniu Centrum w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

V. Postanowienia końcowe

§ 17.
Przekształceń, podziału lub likwidacji Centrum może dokonać Rada Miejska Wrocławia na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 18.
Wszelkie zmiany w statucie wymagają trybu określonego dla jego nadania.
§ 19.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.