BIP: Ogłoszenia


Rekrutacja listopad 2021:

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Specjalista/-ka ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Wymiar etatu: 1 etat

Umowa o pracę

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

 

Poszukujemy pracownika na stanowisko: Recepcjonista/-ka / Kasjer/-ka

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Umowa o pracę

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zamek.wroclaw.pl

Pełna treść ogłoszenia

Klauzula informacyjna

____________________________________

Rekrutacja wrzesień 2021:

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIKA TECHNICZNO-PORZĄDKOWEGO

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Pracownik Techniczno – Porządkowy.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pan Marek Frączek.

Uzasadnienie:
Pan Marek Frączek otrzymał najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACOWNIKA PORZĄDKOWEGO

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Pracownik Porządkowy.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pan Maciej Jackiewicz.

Uzasadnienie:
Pan Maciej Jackiewicz otrzymał najwyższą liczbę punktów w trakcie procesu rekrutacji.

 

Poszukujemy pracowników na stanowiska: Pracownik Porządkowy i Pracownik Techniczno – Porządkowy.

Pracownik Porządkowy

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław,

Planowane zatrudnienie od 01.10.2021r.

Wymiar etatu: 1 etat

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • Prace porządkowe na obiekcie
 • Obsługa  imprez organizowanych przez CK „Zamek”

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Rzetelności, sumienności, kultury osobistej

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Stabilne zatrudnienie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres: place@zamek.wroclaw.pl

__________________________________________________________________________

Pracownik Techniczno – Porządkowy

Miejsce pracy: Centrum Kultury „Zamek”, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław,

Planowane zatrudnienie od 01.10.2021r.

Wymiar etatu: ½ etatu

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • Dbanie o czystość wokół budynku
 • Prace konserwacyjne związane z technicznym utrzymaniem obiektu,
 • Naprawa usterek
 • Obsługa  imprez organizowanych przez CK „Zamek”

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • Rzetelności, sumienności, kultury osobistej
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy

 

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Stabilne zatrudnienie

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji CV na adres: place@zamek.wroclaw.pl

__________________________________________________________________________

Rekrutacja czerwiec 2021:

INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W CK „ZAMEK”.

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Główny Księgowy.
Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Marta Górka.

Uzasadnienie:
Komisja stwierdziła, że pani Marta Górka, w trakcie procesu rekrutacji, wykazała się wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do pracy na ww. stanowisku, a tym samym otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Dyrektor Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu

ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego

 

Termin składania ofert do dnia 30.06.2021r.

Miejsce: Centrum Kultury „Zamek”

Pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław.

Stanowisko pracy:

 1. Główny Księgowy,
 2. Wymiar etatu: 1 etat,
 3. Umowa o pracę,
 4. Planowane zatrudnienie od 01.08.2021r.
 5. Wynagrodzenie brutto: 5.500,-zł -7.000,-zł
 6. Praca siedząca, przy komputerze,
 7. Praca na trzecim piętrze, budynek bez windy.
 8. Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem:
 9. Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) następujące wymagania:
 • Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • Posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Kandydat musi wykazać znajomość prawa w zakresie:
 • Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Ustawy o finansach publicznych.
 • Ustawy o rachunkowości.
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: od osób prawnych.
 • Ustawy VAT.
 • Ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Kodeks Pracy.

III.  Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 1. Doświadczenie w pracy, co najmniej 3 letni staż pracy  na stanowisku Głównego Księgowego  w jednostce samorządu terytorialnego, jednostce sektora finansów publicznych, w szczególności w instytucji kultury.
 2. Umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE, PUE platforma ZUS, PŁATNIK, bankowość internetowa, mile widziana znajomość programu PROBIT.
 3. Komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
 5. Prowadzenie rachunkowości Centrum Kultury „Zamek” zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 7. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznawanej przez Organizatora.
 9. Przygotowywanie projektów budżetu Centrum Kultury „Zamek” oraz harmonogramu wydatków.
 10. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 11. Opracowywanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucji kultury.
 12. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji.
 13. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 14. Zapewnienie terminowego ściągania należności.
 15. Nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowym ich przekazywaniem.
 16. Nadzór nad sporządzaniem, rozliczaniem i przesyłaniem drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 17. Nadzorowanie realizacji umów cywilnoprawnych i ich obsługi księgowej.
 18. Nadzorowanie przygotowywania i rozliczenia inwentaryzacji.
 19. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo- księgowych.
 20. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego księgowego.

Oferujemy:

 • Pracę w ciekawej, dynamicznej instytucji kultury.
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (do pobrania załącznik).
 2. List motywacyjny.
 3. CV- uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 7. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada).
 8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania załącznik)

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać na e-mail: place@zamek.wroclaw.pl z tematem: „Nabór na stanowisko pracy Główny Księgowy”

w terminie do dnia 30.06.2021 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie- telefonicznie. Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych ofert nie odsyłamy.

 

Dyrektor

Centrum Kultury „Zamek”

Elżbieta Lenczyk

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

____________________________________

Rekrutacja styczeń 2020:

Regulamin funkcjonowania CK Zamek podczas pandemii COVID-19

REGULAMIN

____________________________________

Rekrutacja styczeń 2020:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Recepcjonista-Kasjer, do punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Poszukujemy pracownika na stanowisko Recepcjonista-Kasjer, do punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Mile widziane:
– znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
– wysoka kultura osobista,
– dyspozycyjność,
– znajomość obsługi kasy fiskalnej (możliwość przyuczenia),
– znajomości obsługi programu Excel.

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności Zamku. Recepcja jest czynna od poniedziałku do niedzieli.

Oferujemy umowę o pracę, możliwe zatrudnienie na pełny etat, 1/2 etatu lub 3/4 etatu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy place@zamek.wroclaw.pl, CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na adres place@zamek.wroclaw.pl

 

Szczegóły:

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 24 stycznia 2020 r., do godz. 16:00.

______________________________

Rekrutacja styczeń 2020:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Poszukujemy pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Mile widziane:
– osoby ze statusem studenta  (najlepiej zaoczny) lub ucznia,
– znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
– wysoka kultura osobista,
– dyspozycyjność,

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności zamku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy place@zamek.wroclaw.pl, CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na adres place@zamek.wroclaw.pl

szczegóły:

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 15 stycznia 2020 r., do godz. 16:00.

________________________________________

Rekrutacja październik 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Specjalista ds. współpracy lokalnej i organizacji imprez.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Emilia Ziegler

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że pani Emilia Ziegler, w trakcie procesu rekrutacji, wykazała się wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do pracy na ww. stanowisku, a tym samym otrzymała najwyższą liczbę punktów.

________________________________________

Rekrutacja październik 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Specjalista ds. współpracy lokalnej i organizacji imprez.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. współpracy lokalnej i organizacji imprez

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 23 października 2019 r., do godz. 16:00.

Prosimy o przesyłaniu dokumentów na adres:  Centrum Kultury „Zamek” pl. Świętojański 1 54-076 Wrocław lub  projekt@zamek.wroclaw.pl

 

________________________________________

Rekrutacja lipiec 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Poszukujemy pracownika recepcji – punktu informacyjnego w Centrum Kultury „Zamek”.

Mile widziane:
– osoby ze statusem studenta  (najlepiej zaoczny) lub ucznia,
– znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki),
– wysoka kultura osobista,
– dyspozycyjność,

Do obowiązków należy m.in. prowadzenie zapisów na zajęcia, opieka nad kluczami, przyjmowanie wpłat, sprzedaż biletów, udzielanie informacji o działalności zamku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy place@zamek.wroclaw.pl, CV wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych należy wysyłać na adres place@zamek.wroclaw.pl

szczegóły:

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 1 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

 

 

________________________________________

Rekrutacja marzec 2019:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Kierownik Działu Administracji i Obsługi.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Sylwia Karpowicz.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że p. Sylwia Karpowicz spełnia wymagania formalne dot w.w. stanowiska, ponadto otrzymała najwyższą liczbę punktów we wszystkich etapach rekrutacji.

 

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 21 marca 2019 r., do godz. 16:00.

 

 

________________________________________

Rekrutacja wrzesień 2018:

Informujemy, że zakończyliśmy rekrutację na stanowisko księgowy/-a – kasjer/-ka.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: Księgowy/a – kasjer/ka

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 21 września 2018 r., do godz. 16:00.

 

 

________________________________________

Rekrutacja lipiec 2018:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Anna Oktaba.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełnia wymagania formalne dot w.w. stanowiska,

ponadto łącznie otrzymała najwyższą liczbę punktów we wszystkich etapach rekrutacji.

 

 

Rekrutacja lipiec 2018:

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko: Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora

szczegóły:

OGŁOSZENIE

KWESTIONARIUSZ

OŚWIADCZENIE DOT. DANYCH OSOBOWYCH

nabór trwa do 31 lipca 2018 r.

 

 

 

____________________________________________

Rekrutacja marzec 2018:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Anna Lewińska.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że pani Anna Lewińska spełnia wymagania formalne dot w.w. stanowiska, ponadto w trakcie procesu rekrutacji otrzymała najwyższą liczbę punktów.

 

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Instruktor/ka programowania i asystent/ka dyrektora

szczegóły:

Ogłoszenie

KWESTIONARIUSZ

nabór trwa do 25 marca 2018 r.

 

 

_______________________________________________

Rekrutacja luty-marzec 2018:

Informujemy, iż zakończyliśmy nabór na stanowisko specjalista ds. promocji i organizacji imprez.

Osobą wybraną na ww. stanowisko jest pani Martyna Gach.

 

Uzasadnienie:

Komisja stwierdziła, że pani Martyna Gach, w trakcie procesu rekrutacji, wykazała się  wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne do pracy na ww. stanowisku, a tym samym otrzymała najwyższą liczbę punktów.